AllBright i Almedalen!

almedalenbild2

Nästa vecka (29/6-6/7) kommer AllBright att vara på plats i Almedalen för att diskutera jämställdhet, mångfald, arbetsliv och ledarskap. Tillsammans med Gudrun Schyman, Fi, deltar vi i Svenskt Kvalitetsindex panel om (o)jämställda arbetsplatser. Vi debatterar valberedningarnas roll med jämställdhetsminister Maria Arnholm. Vi diskuterar jämställdheten i fastighetsbranschen med Hans Wallenstam, vd Wallenstam. Vi deltar i Scouternas och Ledarnas seminarium om värdebaserat ledarskap. Och vi blir utfrågade av tidningen Dagens ETC om överrepresentationen av män på ledande befattningar i näringslivet.  Läs mer om aktiviteterna nedan och skriv upp i kalendern!

Hur jämställd är fastighetsbranschen?

Dag: 1/7, kl:11:30-12:15
Arrangör: Fastighetsnytt & Fastigo

Länk: http://www.almedalsveckan.info/16821

Beskrivning: Fastighetsbranschen uppfattas traditionellt sett som manlig. Så hur jämställt är det i styrelser, ledningsgrupper, på vd-poster, bland fastighetsskötare och lokalvårdare? Är vi bättre eller sämre än andra? Här presenteras en undersökning där tydliga siffror ställs mot attityder och förväntningar. En diskussion om mångfald och jämställdhet ur olika perspektiv och om hur du som arbetsgivare kan bidra till ett jämställt arbetsliv och samtidigt gynna affären.

Är valberedningarna proppen för mångfald i styrelser?

Dag: 1/7, kl:15:00-15:45
Arrangör: Almi Företagspartner AB

Länk: http://www.almedalsveckan.info/22531

Beskrivning: Sverige är ett land med hög ambition om jämställdhet. Har börsbolagens valberedningar tillräcklig kompetens för mångfald i styrelser?

Tio råd för att lyckas som värdebaserad ledare – Mångfald är en ledarskapsfråga

Dag: 1/7, kl.16:00-17:00
Arrangör: Scouterna

Länk: http://www.almedalsveckan.info/22513

Beskrivning: Under Seminariet Ungt Ledarskap i maj, träffades drygt 200 av Sveriges främsta ledare för att diskutera ledarskap på temat: Värdebaserat ledarskap – värderingar över gränser för framtidens ledarskap. Under Seminariets samtal formades tio råd för att lyckas som en värdebaserad ledare. Vi vill med stöd i dessa tio råd fortsätta dialogen och samtalet kring att skapa ett bättre samhälle, organisation, företag och samhälle. På plats kommer du som åhörare och deltagare få möjlighet att höra personliga reflektioner och arbetssätt från tio spännande ledare, om hur de arbetar för ett värdebaserat ledarskap. Du kommer få berätta om dina erfarenheter, perspektiv och tankar och tillsammans kommer vi skapa möjligheter och råd för hur dessa kan appliceras i den organisation som du verkar inom. *Varje år arrangerar Scouterna tillsammans med Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap ett seminarium där vi uppmärksammar tre unga ledare som är förebilder och står för mod, omtanke och handlingskraft.

Så (o)jämställda är våra arbetsplatser?

Dag: 2/7, kl:08:00-09:00
Arrangör: Svenskt Kvalitetsindex (SKI)

Länk: http://www.almedalsveckan.info/22141

Beskrivning: Varje år genomför Svenskt Kvalitetsindex (SKI) 300 000 intervjuer där vi frågar kunder hur de upplever kvaliteten på produkter samt medarbetare hur de upplever sin arbetsplats. Årets medarbetarstudie ger svar på hur anställda upplever jämställdhet på sina arbetsplatser och hur kvinnors och mäns upplevelser av arbetsförhållandena skiljer sig. Hur viktigt tycker medarbetarna att jämställdheten är och uppfattar man att det är en viktig fråga hos sin arbetsgivare? Hur ser man på manliga och kvinnliga chefer? Årets resultat presenteras av SKIs VD Johan Parmler med efterföljande paneldiskussion. Representanter från näringsliv, fackförbund, civilsamhället och politik diskuterar jämställdheten på svenska arbetsplatser utifrån medarbetarnas perspektiv. Panel: Gudrun Schyman, Amanda Lundeteg, Christer Ågren och Lena Granqvist. Moderator: Camilla Wagner. Välkommen från 07:45

Män, män, överallt män

Dag: 4/7, kl.11:00-11:30
Arrangör: Dagens ETC/ETC Förlag

Länk: http://www.almedalsveckan.info/21753

Beskrivning: Sverige sägs vara världens mest jämställda land. Men samtidigt är det fortsatt män som återfinns på ledande positioner inom politik och näringsliv. Varför? Och hur kvoterar vi samhället?

AllBright kommer att finnas på plats hela Almedalsveckan. Tag gärna kontakt med oss på info@allbright.se om ni vill ses och veta mer om oss och vårt arbete.

Vi ses i Almedalen!

Skärpt kod för bolagsstyrning

Kollegiet för svensk bolagsstyrning redovisar i dag skärpningar i svensk kod för bolagsstyrning med syftet att förbättra könsfördelningen i börsbolagens styrelser.

Bolagsstyrningskoden har sedan den infördes föreskrivit att sammansättningen av börsbolagens styrelser ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund och att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Trots detta är svenska börsbolags styrelser oerhört homogena grupper. I styrelserna är det tydligt att personer med svensk nationalitet, välutbildade ekonomer eller ingenjörer från rätt universitet, med tidigare vd-erfarenhet och styrelsearbete premieras framför personer som avviker från normen.

AllBrights kartläggningar av ledningsgrupper och styrelser har uppenbarligen nått fram till Kollegiet och dessutom fått effekt. För nu skärps föreskrifterna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

- AllBright har länge ifrågasatt styrelsernas syn på kompetens. Ägare och valberedningar måste börja bejaka det som är olika istället för att exkludera det som avviker. Det är viktigt för så väl företagens framgång som för vårt gemensamma samhällsbygge. Vi välkomnar den skärpta koden och ser fram emot jämställda styrelser senast år 2020, säger AllBrights vd Amanda Lundeteg.

Kollegiet har beslutat om tre strategiska initiativ för att nå en acceptabel könsfördelning i börsbolagens styrelser:

1. Förtydligade principer. God bolagsstyrning innebär att bolagen för ägarna ska skötas hållbart och ansvarsfullt för att åtnjuta lagstiftarnas och allmänhetens förtroende och på ett effektivt sätt för att kunna locka investeringskapital. Härigenom tryggas näringslivets frihet att utvecklas och dess försörjning av riskkapital och kompetens. Ett breddat rekryteringsunderlag ger goda förutsättningar för bolagen att utvecklas på bästa möjliga sätt.

2. Skärpta regler. Valberedningarna är ägarledda och de åläggs nu: 
att analysera styrelsens utvärdering också i perspektivet av jämn könsfördelning, 
att i förslag till styrelseval i anslutning till kallelse till bolagsstämma tydligt motivera sina överväganden mot bakgrund av kodens krav om att eftersträva en jämn könsfördelning i styrelsen och 
att vid bolagsstämman särskilt redovisa hur den arbetat för att eftersträva en jämn könsfördelning i styrelsen, vilket därmed blir en bolagsstämmofråga.

3. Stödjande aktiviteter. Kollegiet kommer att genomföra särskilda aktiviteter tillsammans med större ägare och valberedningarna, avser att noga följa upp att reglerna får effekt och är berett att överväga ytterligare åtgärder.

Läs Kollegiet för svensk bolagsstyrnings pressmeddelande här.

AllBright möter: Ulrika Årehed Kågström

UÅK
Röda Korsets generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström är nominerad till Årets Chef av tidningen Chef. AllBright träffade Ulrika för att diskutera hur hon ser på jämställdhet- och mångfaldsarbete. Hon delar även med sig av tankar kring rekryteringsarbete och ledarskap.

Du sökte ju tjänsten som biträdande generalsekreterare på Röda Korset via en annons, vad fick dig att söka? Hade du några tydliga förväntningar på tjänsten och organisationen? 

Det var en rolig annons, med rubriken: ”Mitt jobb är en katastrof och det kan ditt också bli”.  Det var omöjligt att inte notera annonsen. Jag läste på om organisationen och blev mer intresserad, särskilt av det internationella arbetet. Men det var först vid intervjun som jag förstod vad jobbet faktiskt innebar och kände då, att det här jobbet måste jag bara få!

Du har verkligen lyckats få upp förtroendet för Röda Korset igen och du har även fått ekonomin i balans – hur har du lyckats med detta konstruktiva arbete? 

Det ligger ett extremt hårt och systematiskt arbete bakom. Nyckeln till framgång var att engagera en stor del av organisationen i att se hur omvärlden hade förändrats på olika områden för att se hur vi förhöll oss till detta. Medarbetarsamtal gav mig ett helhetsperspektiv på situationen och skapade grund och förståelse för att göra förändringar. Syftet var inte att alla skulle gilla beslutet till förändringen, men att förstå den.

Det är också viktigt att arbeta fort och vara tydlig med vilka åtgärder som behövs. På två år minskade jag organisationen med mer än hälften av Röda Korsets medarbetare och lade ner ett 30-tal kontor. En ytterligare strategi som gjordes i organisationen var att se till kärnan i arbetet vilket blev en kraft för medarbetarna, både i Sverige och internationellt. Idag är kärnan och därmed varumärket stärkt vilket man kan se på antalet frivilliga som ständigt ökar.

Den senaste AllBright-rapporten (2014) visar att det för första gången, är fler bolag som har en kvinna än noll i ledningsgruppen, vilket är positivt, men det går för långsamt. Hur tror du att vi kan öka takten ytterligare? 

Det ska finnas en tydlig strategi, jag är less på de luddiga ursäkterna. Det handlar om att kunna släppa ifrån sig makt och titta på vad männen har för mönster och ansvar, i en rekrytering kan man till exempel ställa ett krav om att presentera kandidater som är kvinnor. Det finns inga ursäkter, det FINNS kvinnor som är kompetenta. I rekryteringsprocessen börjar jämställdhetsarbetet och här finns möjlighet för kvinnor att komma in på ledande befattningar.

Om du fick dela ut priset Årets Chef till en ledare som har inspirerat dig i jämställdhet– och mångfaldsfrågor, vem skulle du ge det till? 

Till en chef som jag haft för många år sedan, Thomas Lyrevik, dåvarande VD på Riksteatern.  Riksteatern hade då inte särskilt många kvinnor på ledande befattningar och för att åtgärda detta, satte han sig själv som ordförande i jämställdhetsgruppen. Sedan erbjöd han mig och andra kvinnor på Riksteatern olika ledande befattningar i ledningsgruppen. Jag är imponerad över hur han bara bestämde sig för att göra detta och agerade utifrån det.

Jag vill också ge priset till Josette Bushell-Mingo, konstnärlig ledare för Tyst Teater och nyligen invald i Filminstitutets styrelse, som jag rekryterat själv. Hon arbetar med en verksamhet för döva och hörselskadade. I sitt ledarskap begränsar hon inte människors handikapp utan tänker gränsöverskridande. Hon arbetar med artister både nationellt och internationellt och är mycket inspirerande. Det är kul att se hur hon har utvecklats och har fortsatt vara en förebild och har förmåga att tänka mångfald i flera dimensioner.

När tidningen Chef gjorde Chefstestet på dig och belyste olika egenskaper i ledarskapet fick du högsta betyg på rekrytering (5/5). Vad är viktigt för dig när du anställer?

Det är viktigt att få med sig människor som är duktigare än vad jag är! Jag är inte rädd för att arbeta med människor som är starka och kan ta plats, så länge det finns en tillit mellan oss. Jag tänker mycket på sammanhang. Varje individ ska tillföra något i ett mångfaldsperspektiv och varje rekrytering ska tillföra en ny dimension på ett kompetensområde. Viljan att utvecklas hos mina medarbetare är också viktig. Jag tycker det är roligt att rekrytera, att arbeta med människor och att skapa dynamik.

Du har huvudsakligen gjort karriär i offentlig/ ideell sektor, tror du att det är stor skillnad på jämställdhets- och mångfaldsaspekten på privat och offentlig sektor? 

Jag tror tyvärr att man tror det skulle vara bättre inom offentlig/ideell/värderingsstyrd verksamhet men det varierar nog väldigt mycket. Det kan finnas en trögrörlighet som sätter stopp eller gör att det tar tid. Inom vissa områden finns det fantastiska exempel och när det väl börjar hända något så kan det gå väldigt fort. Vidare tror jag att skillnaden på offentlig eller privat sektor varierar mellan branscherna och viljan hos ledningen.

Och avslutningsvis; om du fick göra ett medskick till andra organisationer om vad som har varit framgångsrikt hos er i jämställdhet- och mångfaldsarbetet, vad skulle det vara? 

Jag gjorde ett medvetet val att tillsätta en jämnt könsfördelad lednings- och chefsgrupp inom Röda Korset. Jag har också tillsatt en genus- och mångfaldsrådgivare som rapporterar direkt till mig och coachar cheferna i ständig förbättring. Vi har kommit en bit på väg när det gäller genus, men har mycket kvar att göra när det gäller andra mångfaldsdimensioner.

Utöver det har jag, tillsammans med några kollegor från olika länder, bildat ett europeiskt nätverk för att få fler kvinnor i beslutsfattande positioner.

 

Text och foto: Annika Pettersson

Plattform för jämställdhet och diversifiering

AllBright har beviljats projektmedel av Tillväxtverket för att genomföra en halvdagskonferens. Konferensen blir en plats för oväntade möten där näringslivet, entreprenörer och offentlig sektor diskuterar jämställdhet och diversifiering tillsammans med representanter från kulturen, akademin, politiken och samhället.

Syftet är att skapa en plattform för diskussion om hur företag kan inkludera och ta tillvara på alla tillgängliga resurser. AllBright vill inspirera personer på ledande positioner till samtal som leder till innovativa lösningar på hur vi uppnår ett jämställt och diversifierat näringsliv. Projektet pågår under sommaren och hösten 2014.

Finansieringen är en del av projektet Golden Rules of Leadership som drivs av Tillväxtverket på uppdrag av regeringen. Golden Rules of Leadership arbetar för att synliggöra och öka kunskapen hos individer, näringsliv och samhälle så att fler ser vikten av kvinnors ledarskap och entreprenörskap. Totalt har åtta organisationer beviljats projektstöd.

AllBright eftersträvar ett meritokratiskt näringsliv där svenska bolag breddar synen på kompetens och ser potentialen i hela befolkningen. Många bolag reproducerar normen om vem som är bärare av kompetens utan att ifrågasätta den, där vill AllBright belysa strukturerna och bryta normer om vem som är bärare av kompetens och erfarenhet. AllBright vill att Sveriges näringsliv ska vara i framkant och fungera som en förebild för resten av världen.

I dagsläget består börsbolagens ledningsgrupper av 18,5 procent kvinnor. På styrelsenivå är andelen kvinnor marginellt högre, 22,5 procent. Siffror som återspeglar en tydlig överrepresentation av män på ledande befattningar. AllBright menar att en professionell och meritokratisk chefsrekrytering inte utesluter kvinnor.

 

Här kan du läsa mer om Golden Rules of Leadership och Tillväxtverket. Mer information om konferensen kommer finnas tillgänglig på AllBrights hemsida.

Jämställt på toppen, när och hur?

jadelegationen4Christina Franzén, VD för Ledarskapsakademin, Pia Höök, diversity director på Skanska, PM Nilsson, politisk redaktör för Dagens Industri och moderator Camilla Wagner

 

Att kvinnor fortfarande är underrepresenterade på högre positioner i svenskt arbetsliv råder det ingen tvekan om. Däremot går åsikterna isär angående hur långt vi har kommit och vad som behöver göras för att förändra situationen.

Delegationen för jämställdhet i arbetslivet bjöd i fredags in till en konferens med fokus på kvinnor i ledande positioner och presenterade goda exempel från näringslivet. Konferensen, som hölls på Rosenbads konferenscenter, leddes av moderator Camilla Wagner.

Jämställdhetsminister, Maria Arnholm, inledde konferensen med att tala om vikten av att våga bryta normer, våga flytta på kompetent personal och på så vis inspirera andra företag och organisationer att följa efter.

-        Oftast väljer man de personer som liknar en själv vid en rekrytering, det är ett tryggt val. Men det är viktigt att utvärdera vad gruppen saknar och vad som behöver tillföras, sade Arnholm.

Maria Arnholm kommenterade också jämställdhetsfrågans uppsving den senaste tiden, och berättade att hon möts av mycket positiv respons som jämställdhetsminister.

-        Numer hälsas jag som en rockstar när jag är ute i skolor. Jämställdhet är på agendan!

Carina Lindfelt från Svenskt Näringsliv presenterade statistik och jämställdhetstrender i näringslivet och framhöll att vi är på rätt väg. Prognosen såg positiv ut och själv tillade Lindfeldt att vid nästa års mätning av jämställdhet i företag inom den privata sektorn kommer kvinnor som är chefer vara i kapp andelen kvinnor som är medarbetare.

Lena Johansson, från Jämanalys, gav en mer nyanserad analys av statistiken. Johansson bröt ned statistiken och tittade på reella förändringar och på olika nivåer inom företagen. Hon höll med Carina Lindfeldt om att kvinnorna är relativt jämställda upp till mellanchefsnivå, men lade till att där tar det stopp. Det ökända glastaket ligger generellt sett kvar, och kvinnorna stannar ofta på mellanchefsnivå. Hon poängterar att visst sker det en förändring men den går mycket mer långsamt än vad svenskt Näringslivs siffror visar.

Ett uppfriskande samtal om utvecklingen och framtiden hölls mellan Christina Franzén, vd för Ledarskapsakademin, Pia Höök, diversity director på Skanska och PM Nilsson från Dagens Industri. Christina Franzén belyste de strukturella problemen, där kvinnan ofta är den som tar på sig det obetalda arbetet i hemmet och därmed går ner till deltid vilket ger ett sämre skyddsnät.  Franzén underströk att jämställdhet är en demokratisk fråga i botten.

Pia Höök uppmanade offentliga verksamheter till att kräva integrerat jämställdhetsarbete hos leverantörerna vid upphandlingar. Att kräva jämställdhet och föregå med gott exempel var även PM Nilsson inne på:

-        Underskatta inte symbolvärdet av en jämställd ledningsgrupp, det lockar till sig framtidens kvalificerade arbetskraft, sade PM Nilsson.

 

Kontakta oss

Är du intresserad av AllBright och vill veta mer om oss och vårt arbete? Skicka ett mail till info@allbright.se.

Vårt arbete

AllBrights arbete är baserat på löpande undersökningar av näringslivet. Alla våra rapporter finns att ladda ner på hemsidan. AllBright föreläser även för företagsledare, anställda och allmänhet för att sprida kunskap om hur man kan arbeta för ett mer jämställt, diversifierat och meritokratiskt näringsliv.